က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Rooting လုပ္ရျခင္းအေၾကာင္း

Android Mobile OS ေတြဟာ Free  Version ေတြျဖစ္ေပမယ့္
သက္ဆုိင္ရာ Device ထုတ္လုပ္သူေတြကStay Version  အျဖစ္
သာထုတ္ေပးၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင္း အခ်ဳိ့ေသာ Program မ်ားနဲ့

 Application မ်ားကုိထည့္သြင္းအသုံးျပဳေသာအခါ ျပႆနာ
အခ်ဳိ့ရွိလာပါတယ္။ ဒီထက္ရွင္းေအာင္ေျပာရလ်ွင္ စာဖတ္သူကုိ
ကုိင္ေဆာင္သူအဆင့္ (User) အျဖစ္သာေပးထားတာပါ။
(Administrator)  အျဖစ္ မေပးထားပါဘူး။ ၪပမာ-/ေျပာရလ်ွင္
 ျမန္မာေဖာင့္ထည့္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာပါ။ Administrator အခြင့္အေရး
ေလးေတာ့ရွိဖုိ့လုိလာပါတယ္။ Linux မွာ Kernal ေတြကုိစိတ္ႀကဳိက္
လုပ္ခြင့္ရရန္ Rooting လုပ္ငန္းစၪ္တစ္ခုပါတယ။္ Android
ဟာလညးု္ Linux ကုိအေျခခံျပဳတည္ေဆာက္ထားတာေၾကာင့္
ဒီစကားလုံးဟာ အလြယ္ပင္ဆင္းသက္လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္စာဖတ္
သူဟာမိမိရဲ့ Device ကုိ Administrator တစ္ေယာက္ပမာနလုပ္
ေဆာင္ဖုိ့လုိလာတဲ့အခါနွင့္ သီးသန့္ခြဲထြက္ၿပီး လုပ္ေဆါာင္လုိလာတဲ့
အခါေတြမွာ Root လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေပးဖုိ့လုိလာပါတယ္။ Device မွ
Administrator Permissons ကုိစာဖတ္သူအားေပးလုိက္တဲ့အခါ
မွူရင္းထုတ္ကုန္ကုိ ဆန့္က်င္ရာသက္ေရာက္တာေၾကာင့္ Warranty
ကိစၥေတာ့ပ်က္စီးသြားနုိင္ပါတယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ့ေသာဖုန္းအ
ေရာင္းဆုိင္မ်ားမွာ Rooting လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရင္ါသာ
Warranty မေပးပဲ၊ Rooting လုပ္ထားေသာ္လည္း အျခားေသာသတ္မွတ္ထားသည့္ ျပႆနာအတြင္း ေဘာင္ဝင္လ်ွင္ Warranty မဆုံးရွံးတာေတြလည္းရွိပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......