က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Samsung secret codes ကုတ္မ်ား

*#06#     Show IMEI
*#9999# Show Software Version
*#0837# Show Software Version (instructions)
*#0001# Show Serial Parameters
*#9125# Activates the smiley when charging
*#0523# LCD Contrast
*#9998*228# Battery status (capacity, vol***e, temperature)
*#9998*246# Program status
*#9998*289# Change Alarm Buzzer Frequency
*#9998*324# Debug Screens
*#9998*364# Watchdog
*#9998*377# EEPROM Error Stack - Use side keys to select values
*#9998*427# Trace Watchdog
*#9998*523# Change LCD contrast
*#9998*544# Jig detect
*#9998*636# Memory status
*#9998*746# SIM File Size
*#9998*778# SIM Service Table
*#9998*785# RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset,
info is put in memory error
*#9998*786# Run, Last UP, Last DOWN
*#9998*837# Software Version
*#9998*842# Test Vibrator - Flash the screenlight during 10 sec
and vibration activated
*#9998*862# Vocoder Reg - Normal, Earphone or Carkit
*#9998*872# Diag
*#9998*947# Reset On Fatal Error
*#9998*999# Last/Chk
*#9998*9266# Yann debug screen (Debug Screens?)
*#9998*9999# Software version
*0001*s*f*t# Changes serial parameters (s=?, f=0.1, t=0.1)
*0002*?# unknown
*0003*?# unknown
FOR NEW SGH (R210, T100, A300...)
if code is in format *#9998*xxx#
try write in this *#0xxx#
SGH-600 SGH-2100
*2767*3855# Full EEPROM Reset (THIS CODE REMMOVES SP-LOCK!
but also changes IMEI to 447967-89-400044-0
*2767*2878# Custom EEPROM Reset
D820
Symbian Parte
**04* change code PIN - can use **04*old_pin*new_pin*new_pin#
**042* change code PIN2
**05* Unblock PIN
**052* Unblock PIN 2
*#7780# Restore factory settings-Need lock code
*#7370# Restore factory setting-Deep mode-Need lock code
*#2820# Show bluetooth MAC adress -Same as *#232337#
*#7370925538# Reset settings value in waller app
*#92702689# Show life time of device
Phone part
*#[IMG][/IMG]4# Show soft version
*#1111# Show FTA S/W version
*#2222# Show FTA H/W version
#9998*8376263# Show S/W version
*2767*2878# Custom reset
*2767*927# WAP reset
*2767*63342# Media reset
*2767*5282# Java reset
*2767*3855# Full reset
*#9998*377# Show error log
*#9998*842# Vibrator test
*#9998*782# Show rel time clock
*#9998*3323# Reset the device
*#9998*289# Buzz test
*#9998*523# LCD contrast test
*#9998*8378# Show debug Monitor
*#9998*2886# Toggle auto answer option
*#3888# Enter bluetooth test mode
*#4357# Show help dialog
*#9998*228# Show battery Information
*#4777*8665# retrive GPRS setting value
*#0*# Enter LCD test mode
*#9998*746# Show SIM information
*#9998*778# Show SST information
*#06# Show IMEISGH V200
Unlocking:
Power on the phone without SIM card and type these codes:
*2767*63342# and press green button
*2767*3855# and press green button
*2767*2878# and press green button
*2767*927# and press green button
*2767*7822573738# press button
Phone will be unlocked, but all trims are reseted !!!
Mobile phone must be fully charged

E710/715
*#32436837# DAI ON Digital Audio Interference On
*#3243948# DAI OFF Digital Audio Interference Off
*#9324# MONITOR
*#0746# SSMS MEMORY:20
*#0842# vibra on
*#0289# buzzer on
*#4357# HELP (4357) This screen!!!!!!!
*#7777# verze SW
*#8888# verze HW
*#9999# Revize HW
*#0782# cas provozu, zapnit? a vypnit? - LIVE TIMER
*#0523# 41 (80) menu: 12
*#0638# SIM: f23003 F230 030
*#0778# SST size: 10
*#9273696# Java D/L setting
*#92782# Wap user agent
*#9998*5646# change operator logo at startup
*#9998*76# production number
*#9998*968# view melody for alarm - YAMAHA OK
*#0778# Sim Service table
*#9998*523# or *#9998*0523# or *#0523# Display Contrast
*#9998*288# or *#9998*0288# or *#0288# Battery & Field Infos
*#9998*5282# Java menu (GRPS/CSD settings for JAVA server)

E700/S500 100%..... X100/X600???!!!???
#*566335# Wap model ID
#*5663352# java model
#*5663351# model
#*53696# java download mode
#*536963# serial enabl others disabled
#*536962# HTTP enabl WAPSAR disabled
#*536961# WAPSAR enabl HTTP dis
*663867 MF file dumped
*335 All MMS mes deled
*2767*77667# Spain MMS settings
*2767*78667# Portugal
*2767*65667# Netherland
*2767*29667# Czech
*2767*28667# Austria
*2767*48667# Italy
*2767*37667# France
*2767*85667# Uk
*2767*33667# Germany
*2767*73738927# MMS Reset????

*2767*77927# Spain WAP Setting are applied
*2767*78927# Portugal
*2767*29927# Czech
*2767*65927# Netherlands
*2767*28927# Austria
*2767*37927# France
*2767*48927# Italy
*2767*85927# Uk
*2767*33927# Germany
#7263867# Ram Dump On
#*3232# Current Mode - DCD mode
#*3231# DCD en TRACE dis
#*3230# TRACE en DCD dis
#*7247# ??????
#*3683# ??????
#*3777# ??????
#*3779# ??????
#*8645# ??????
#*6428# MIC measuremnt CMD: Set, DSPMTCV11, MICHDW in cihard. opt
#*6422# MIC dep RXdata CMD: Set, DSPMTCV11, MICHDW in cihard. opt
#*6421# MIC on CMD: Set, DSPMTCV11, MICHDW in cihard. opt
#*6420# MIC off CMD: Set, DSPMTCV11, MICHDW in cihard. opt
*#7465625# Secret Menu
#7465625*28746# ?
*7465625*28746# ?
#7465625*2827# ?
*7465625*2827# ?
#7465625*2877# ?
*7465625*2877# ?
#7465625*28782# ?
*7465625*28782# ?
#7465625*28638# ?
*7465625*28638# ?
#7465625*228# ?
*7465625*228# ?
#7465625*746* ?
*7465625*746* ?
#7465625*27* ?
*7465625*27* ?
#7465625*77* ?
*7465625*77* ?
#7465625*782* ?
*7465625*782* ?
#7465625*638* ?
*7465625*638* ?
*#8377466# SW + HW info
*#8888# HW info
*#9999# SW info
*#8999*8376263# komplet info
*#8999*636# IPD info
#*2677# ARM state: None
#*0000# ??????
*#8999*324# Net monitor??
#*6200#
#*6700#
#*6900#
#*7200# neplatn? ?roven pr?stupu
#*6100# command #*6100# Executed
*2767*3700# SGH-E700 BSI
*2767*7100# SGH-S100
*2767*8200# SGH-V200
*2767*7300# SGH-S300
#0111*codigo#
*2767*637#
*2767*688#
*2767*wap#
*2767*media#
*2767*mms#
*2767*226372# Camera Reset
*2767*688# MEP off
*2767*927# WAP
*2767*2878# E2P Custom reset
*2767*3855# E2P Full reset
*2767*2878# Sec reset
#*7828# C??? Midi Ri51
#*5111# PI 0813 33 99 MSI 7 NA 0 18 P99 T00 CffHff
#*2562# nejakej reset
#*2565# no blocking General Defense
#*3353# General defense Code Erased
#*3837# reset ???????
#*3849# reset ???????
#*3851# reset ???????
#*3876# reset ???????
#*7337# reset ???????
#*5376# reset All SMS Deleted
#*7222# Operation Typ: Class C GSM
#*7224# Error!!!!
#*7252# Operation Typ: Class B GSM
#*7271# multi Slot Class 1 GPRS
#*7274# multi Slot Class 4 GPRS

#*2787# CRTP on - Batery options
#*3737# L1 AFC DeltaF -36 NbAfcCorr 0 AdjustFoi 0 CumFoi 0
#*3825# Command #*3825# Executed
#*5133# L1 HO Data Async HO 83 Sync HO 0 HO Fail 0 TCH 40
#*7288# GPRS Detached
#*7287# GPRS Detached
#*7666# SrCell data RAC 255 NMO 255
#*7693# Sleep Deact
#*7284# Class B
#*2256# Calibr - info
#*2286# DATAbattery
#*2527# GPRS switching set to class 4
#*2679# Copycat feat. Activated
#*3940# External looptest 9600bps not avalible in SYSOL2!
#*4263# handsfree mode Activated
#*4700# Half rate deact
#*7352# BVMC Reg vaule Set BMVC to 00H For Cmd set DEBUGBATTERY in cihard.opt
#*8462# Sleeptime sinc SwitchOf
#*2558# Time ON For Cmd set DEBUGBATTERY in cihard.opt
#*3370# EFR Deact
#*3941# External looptest 115200bps not avalible in SYSOL2!
#*5176 L1 Sleep TOI N:5 TOI P:0
#*7462# SIM phase 3
#*7983# Vol***e/Freg Deact
#*7986# Vol***e Activated
#*8466# Old time
#*2255# Call failed mode: Command not Implemented
#*2285 ?
#*46539 ?
#*5143 ?
#*7629 ?
#*7646 ?
#*7665 ?
#*7633 ?
#*7626 ?
#*5174 ?
#*5175 ?
#*5177 ?
#*5156 ?
#*2282 ?
#*5132 ?
#*7276 ?
#*2355 ?
#*3333 ?
#*3377 ?
#*5187# L1C2G trace Activated
#*6837# Official SW version: 120107A1
#*7524# KCGPRS: +data
#*7562# LOCI GPRS: +data
#*7638# RLC allwazs open ended TBF Actiated
#*7632# Sleep mode Debug: +data
#*7673# Sleep mode RESET
#*2337# Permanent Registrtion Beep: NOT YET IMPLEMENTED
#*2474# For Cmd set DEBUGBATTERY in cihard.opt
#*2834# Audio Pth Mobile Normal
#*3270# DCS support Deact
#*3282# Data Deact
#*3476# EGSM Deact
#*3676# falh volume formated
#*4674# IMSI: +data
#*4760# GSM Activated
#*4864 pro tento model nic
#*5171 data
#*5172 data
#*5173 data
#*7326# Accessorz: vibrator
#*7676# Command #*7676# Executed
#*7683# Sleep variable
#*7762# SMS Bearer CS Activated
#*7957# Command #*7957# Executed
#*8465# Time in L1 +data
#*9278# Command #*9278# Executed
#*9795# WTLS key Reset
#*2252# Current call: +data
#*2836# AVDDSS Managment Deact.
#*3877# Dump of SPY trace: +data
#*7728# RSAV done

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......