က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Back To Top Widget - html

                  
ဘေလာေအာက္ေျခမွာ အေပၚသုိ့ အလြယ္တကူ ျပန္တက္ရန္
ျမွားေလးေတြထည့္ၾကည့္ၾကရေအာင္.... အေပၚက ျမွားအတြက္

ေအာက္က ကုတ္ကုိ ကူးထည့္ပါ

<!---startCopyRotatingArrow--->
<style type="text/css">.backtotop a:hover {background:none;}</style>
<div class="backtotop"><a style="display:scroll;position:fixed;bottom:5px;right:5px;" class="backtotop" href="#" rel="nofollow" title="Back to Top"><img style="border:0;"
src="http://3.bp.blogspot.com/-kAgIHhxSpVo/TthDc1LVucI/AAAAAAAAAJM/y6OS0MeAois/s1600/back-top.gif"/></a></div>
<!---endCopy--->

                   
<!---startCopyUpArrow--->
<style type="text/css">.backtotop a:hover {background:none;}</style>
<div class="backtotop"><a style="display:scroll;position:fixed;bottom:5px;right:5px;" class="backtotop" href="#" rel="nofollow" title="Back to Top"><img style="border:0;"
src="http://3.bp.blogspot.com/-PWw1x6smGrk/UMsH2I9HIrI/AAAAAAAAA60/ntBNzCgC-WQ/s1600/arrowup.gif"/></a></div>
<!---endCopy--->

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......