က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

iTunes Error 1013,1014 & 1015

iTunes error 1013 သည္ iOS 4.2.1 ႏွင့္ iOS 4.3.3 တို ့ကို Update
လုပ္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိေသာ Error မ်ားျဖစ္သည္။
ယင္း error မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ျဖင့္ တင္ျပေပးထားပါသည္။
နည္းလမ္း (၁)
Host file ကို ျပင္ဆင္ျခင္း

၁) My Computer -> Local Disk (C:) -> Windows -> System32 -> 

    drivers -> etc -> hosts ကိုသြားပါ။
၂) "hosts" ကို Right click ေထာက္ၿပီး Copy ကူးယူၿပီး Desktop တြင္ 

     Paste လိုက္ပါ။
၃) Desktop ရွိ "hosts" file ကို Note pad ႏွင့္ဖြင့္ပါ။
၄) "gs.apple.com" ပါရွိေသာ စာေၾကာင္းတိုင္းကို Delete လုပ္ၿပီး Save ပါ။
၅) ယင္း Save ၿပီးေသာ Desktop ရွိ "hosts" file ကို Copy ကူးၿပီး 

    အဆင့္(၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း Replace လုပ္ေပးလိုက္ပါ။
၆) Device ကို Restore ျပန္လုပ္ပါ။

နည္းလမ္း (၂)

၁) Download fixrecovery43 (Win)
၂) iTunes ကို ဖြင့္ထားပါၿပီး fixrecovery43.exe ကို Run လိုက္ပါ။ 

    ထို ့ေနာက္ Device ကို DFU mode ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာင္းပါ။
၃) iDevice ကို Turn Off လုပ္ပါ။
၄) Home + Power button ကို ၁၀စကၠန္ ့ခန္ ့ႏွိပ္ပါ။
၅) Power button ကို လႊတ္ၿပီး Home button ကို fixrecovery43 က

    iDevice ကို Detect သိသည္ထိ ႏွိပ္ထားပါ။
၆) fixrecovery43 က Detect သိသြားပါက Screen ေပၚမွာ ပုံတြင္ျပထား

   သကဲ့သို ့ စာတန္းမ်ားတက္လာပါလိမ့္မည္။


အထက္ပါ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း Recovery mode မွ
မထြက္ခဲ့ပါက TinyUmbrella, RecBoot စသည္တို ့ျဖင့္ ႀကိဳးစားနိုင္ပါေသးသည္။


ေၾကးစာေလးမွ တဆင့္

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......