က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

iPhone / iPod touch / iPad ကုိင္တဲ့ သူေတြအတြက္

iPhone / iPod touch / iPad ေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ jailbreak လုပ္ျပီး
 version ျမင့္ခ်င္ ဆင္းခ်င္ သူေတြအတြက္ က်ေနာ္ ရွာေဖြထားတဲ့
အသုံး၀င္ versions နဲ့ tools ကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္

Absinthe အတြက္


Absinthe 2.0.4: Windows Download |  Mac OS X Download | Linux Download
Absinthe 2.0.2: Windows Download |  Mac OS X Download | Linux Download
Absinthe 2.0.1: Windows Download |  Mac OS X Download | Linux Download
Absinthe 2.0: Windows Download |  Mac OS X Download | Linux Download
Absinthe 0.4: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download
Absinthe 0.3: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download
Absinthe 0.2: Windows DownloadMac OS X Download
Absinthe 0.1: Windows Download
Absinthe 0.1.2.-2: Mac OS X Download
Absinthe 0.1.2.-1: Mac OS X Download
CLI (Cinject 0.5.4): Windows Download | Mac OS X Download
CLI (Cinject 0.5.3): Windows Download | Mac OS X Download

Ac1dSn0w အတြက္


Ac1dSn0w Beta 2 (iOS 5/iOS 5.0.1): Mac OS X Download
Ac1dSn0w Beta 1 (iOS 5/iOS 5.0.1): Mac OS X Download

 

PwnageTool


PwnageTool is a MAC OS X only jailbreaking tool that jailbreaks
  your iOS iDevice by creating a custom IPSW
 (Apple’s Firmware File); once this IPSW is created you must
 restore it to your iDevice through iTunes.
PwnageTool 5.1.1 (iOS 5.1.1): Mac OS X Download
PwnageTool 5.0.1 (iOS 5.0.1): Mac OS X Download
PwnageTool 4.3.3.1 (iOS 4.3.3): Mac OS X Download
PwnageTool 4.3.3 (iOS 4.3.3): Mac OS X Download
PwnageTool 4.3.2 (iOS 4.3.2): Mac OS X Download
PwnageTool 4.3 (iOS 4.3.1): Mac OS X Download
PwnageTool 4.2 (iOS 4.2.1/4.2.6): Mac OS X Download
PwnageTool 4.1.3 (Unlock Edition): Mac OS X Download
PwnageTool 4.2.1: Mac OS X Download
PwnageTool 4.01: Mac OS X Download

 

Sn0wBreeze


Sn0wBreeze is actually the Windows alternative to the
 PwnageTool. It functions and operates the exact same
way as the PwnageTool – Sn0wBreeze jailbreaks your
iOS iDevice by creating a custom IPSW (Apple’s Firmware File);
once this IPSW is created you must restore it to your iDevice through iTunes.
Sn0wBreeze 2.9.7: Windows Download
Sn0wBreeze 2.9.6: Windows Download
Sn0wBreeze 2.9.5: Windows Download
Sn0wBreeze 2.9.4: Windows Download
Sn0wBreeze 2.9.3 (4.4.3/4.4.4 Apple TV 2G): Windows Download
Sn0wBreeze 2.9.2 (iOS 5.1): Windows Download
Sn0wBreeze 2.9.1 (iOS 5.0.1): Windows Download
Sn0wBreeze 2.9 (iOS 5.0.1): Windows Download
Sn0wBreeze 2.8b11 (iOS 5.0.1): Windows Download

 

RedSn0w


RedSn0w (originally named QuickPwn) was re-released
 during the times of the 2.x.x firmware generation, as
one of the first jailbreaking tools to jailbreak the iPod
Touch 2G. Maintained and created by the Dev-Team,
RedSn0w has become one of the most used jailbreaking
 tools to jailbreak the iOS firmware.
RedSn0w 0.9.15b3: Windows Download 
(Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.15b2: Windows Download
(Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.15b1: Windows Download
(Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.14b2: Windows Download
(Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.14b1: Windows Download
 (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.13dev4: Windows Download
 (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.13dev3: Windows Download
(Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.13dev2: Windows Download
(Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.13dev1: Windows Download
 (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.12b2: Windows Download
(Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w 0.9.12b1: Windows Download
(Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
RedSn0w CLI 0.4.3: Windows Download

 

GreenPois0n


GreenPois0n jailbreaking tool was first released on October
12th, 2010 and it was one of the first jailbreaking tools to
jailbreak the iOS 4.1 firmware. GreenPois0n is a one click
 jailbreaking tool; meaning that all you need to do to jailbreak
your iDevice is click a button.
GreenPois0n RC6.1: Windows Download | Mac OS X Download
GreenPois0n RC6: Windows Download | Mac OS X Download
GreenPois0n RC5b4: Windows Download | Mac OS X Download
GreenPois0n RC5: Windows Download | Mac OS X Download
GreenPois0n RC4: Windows Download | Mac OS X Download
GreenPois0n RC3.3: Linux Download

 

Seas0nPass


Seas0nPass is an Apple TV 2G specific jailbreak tool created by
the FireCore development team.
Seas0nPass: Windows Download | Mac OS X Download  -  
Seas0nPass provides an UNTETHERED jailbreak of the
 2nd gen Apple TV running the latest 5.0.2
 (iOS 5.1.2 – 9B830) software that was released on June 5th, 2012.”
Seas0nPass (05/10/12): Windows Download | Mac OS X Download
Seas0nPass (03/30/12): Windows Download | Mac OS X Download
Seas0nPass (02/21/12): Windows Download | Mac OS X Download

 

Nito Installer


Download Nito Installer v1.0: Windows Download | Mac OS X Download

 

JailbreakMe


JailbreakMe is a userland jailbreak. Meaning that all you
need to do to jailbreak your iDevice is visit JailbreakMe.
com and just like that your iDevice will be Jailbroken.
This jailbreak works on all iDevices running up to the iOS 4.3.3 firmware.
JailbreakMe 3.0: JailbreakMe Download
JailbreakMe 2.0: JailbreakMe Download

 

Spirit


Spirit: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download

 

LimeRa1n


LimeRa1n: Windows Download | Mac OS X Download

 

BlackRa1n


BlackRa1n: Windows Download | Mac OS X Download

 

Siri Files


Download h1siri-1.0.1.deb Cydia tweak (Click here for more information)
Download Siri GUI Files (Click here for more information)

 

TinyUmbrella


TinyUmbrella is an SHSH saving tool that allows you
 to downgrade your iDevice’s firmware version to a
 lower version than you are currently running. This 
 can often times be helpful in case you accidentally 
update to a firmware version that cannot be jailbroken;
 as by default Apple does not allow downgrading.
TinyUmbrella 6.01.01: Windows Download | Mac OS X Download
TinyUmbrella 6.01.00: Windows Download | Mac OS X Download
TinyUmbrella 6.00.00: Windows Download | Mac OS X Download
TinyUmbrella 5.11.01: Windows Download | Mac OS X Download
TinyUmbrella 5.11.00b: Windows Download | Mac OS X Download
TinyUmbrella 5.11.00: Windows Download | Mac OS X Download
TinyUmbrella 5.10.15: Windows Download | Mac OS X Download
TinyUmbrella Fix Recovery: Windows Download | Mac OS X Download

 

Chronic-Dev Crash Reporter


Chronic Dev have just released a new tool called the Chronic-Dev Crash Reporter that a will send crash reports to Chronic Dev’s private servers. This will help Chronic Dev develop an untethered iOS 5.0 Jailbreak the the iPhone 4S, iPad 2 and other iOS devices.
Chronic-Dev Crash Reporter Final: Mac OS X Download | Windows Download
Chronic-Dev Crash Reporter 1.0 Beta: Mac OS X Download | Windows Download

 

DingleBerry


DingleBerry 3.1.0: Windows Download | Linux Download
DingleBerry 3.0.2: Mac OS X Download
DingleBerry 3.01: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download
DingleBerry 3: Windows Download | Mac OS X Download
DingleBerry Beta 2.11: Windows Download
DingleBerry Beta 0.5.1: Windows Download
Note: This is for experienced users ONLY.

 

iFaith


iFaith is an SHSH saving tool that dumps SHSH blobs directly
 on to your iDevice. Dumping your SHSH blobs allows you 
to downgrade your iDevice’s firmware version to a lower 
version than you are currently running. This can often times 
be helpful in case you accidentally update to a firmware version
 that cannot be jailbroken; as by default Apple does not allow downgrading.
iFaith 1.4.2: Windows Download
iFaith 1.4.1: Windows Download
iFaith 1.4: Windows Download
iFaith 1.3.2: Windows Download
iFaith 1.3.1: Windows Download
iFaith 1.3: Windows Download
iFaith 1.2.1: Windows Download
iFaith 1.2: Windows Download
iFaith 1.1: Windows Download
iFaith 1.0: Windows Download

 

RecBoot


RecBoot is an application that easily kicks your iPhone, iPod
 Touch or iPad out of Recovery Mode and also puts your
iPhone, iPod Touch or iPad into Recovery Mode.
RecBoot v2.2: Mac OS X Download
RecBoot v1.3: Windows Download | Linux Download
RecBoot v1.1: Windows Download
RecBoot v1.0.2 Mac OS X Download
RecBoot Source Code: Download

 

iOSOpenDev


iOSOpenDev 1.0.1 (05-Feb-2012): Mac OS X Download
iOSOpenDev 1.0 (04-Feb-2012): Mac OS X Download

 

StifleStand


StifleStand v1.0: Windows Download | Mac OS X Download

 

iREB


iREB r6 (For iOS 3.x.x to 6.x.x): Windows Download
iREB r5 (For iOS 3.x.x to 5.x.x): Windows Download

 

iDetector


iDetector v1.0.1 (For iPhone 3GS): Windows Download

 

TinyCFW

 

F0recast


F0recast is a handy tool that will tell you information about your
 iDevice. For example: whether or not it can be jailbroken/unlocked.
F0recast 1.4.1: Windows Download | Mac OS X Download

 

BootLoaders


BootLoaders: BL 3.9 Download | BL 4.6 Download

 

WhiteD00r


iPhone 2G

WhiteD00r 6: iPhone 2G Normal 6 Download | iPhone 2G Unlocker 6 Download
 WhiteD00r 5.1: iPhone 2G Normal 5.1 Download | iPhone 2G Unlocker 5.1 Download

iPhone 3G

WhiteD00r 6: iPhone 3G Normal 6 Download | iPhone 3G Unlocker 6 Download
WhiteD00r 5.1: iPhone 3G Normal 5.1 Download | iPhone 3G Unlocker 5.1 Download

iPod Touch 1G

WhiteD00r 6: iPod Touch 1G WD6 Download
WhiteD00r 5.1: iPod Touch 1G WD5.1 Download

iPod Touch 2G

WhiteD00r 6: iPod Touch 2G WD6 Download (MB Model only)
WhiteD00r 5.1: iPod Touch 2G WD5.1 Download

 

iTunes (Windows / Mac OS X)


iTunes (latest version) Windows Download | Mac OS X Download |
 Windows (64-bit) Download | Mac OS X (64-bit) Download

 

Safari (Windows / Mac OS X)


Safari (latest version): Mac OS X Download | Windows Download

 

iPhone iOS Firmware Links


1.0.0: iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
1.0.1: iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
1.0.2: iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
1.1.1: iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
1.1.2: iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3: iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4: iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
2.0.0 (2G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.0 (3G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.1 (2G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.1 (3G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.2 (2G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.0.2 (3G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.1.0 (2G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.1.0 (3G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.2.0 (2G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (3G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.1 (2G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
2.2.1 (3G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
3.0.0 (2G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (3G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (3GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.1 (2G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (3G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (3GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.1.0 (2G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (3G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (3GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.2 (2G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (3G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (3GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (2G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (3G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (3GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (3G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (4): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.1 (3G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (3GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (4): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.2 (3G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (3GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (4): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (3G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (3GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (4): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (3G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (3GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
4.2.1 (4): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.6 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.6_8E200_Restore.ipsw
4.3.0 (3GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (4 GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (3GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (3GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.2.7 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
4.2.8 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
4.3.3 (3GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.2.9 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
4.3.4 (3GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.2.10 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.5 (3GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (3GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4 GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4 CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (3GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4 GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4 CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
5.1.0 (3GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
5.1.1 (3GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4 GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4 GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
5.1.1 (4 CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 
6.0.0 (4 GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4 CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.0 (5 CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.1 (3GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4 GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4): iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4 CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.1 (5 CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw

 

iPod Touch iOS Firmware Links


1.1: iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw
1.1.1: iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw
1.1.2: iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3: iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4: iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
1.1.5: iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw
2.0.0: iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (Must purchase through iTunes)
2.0.1: iPod1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.2.0 (1G): iPod1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (2G): iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw
2.2.1 (2G): iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw
3.1.2 (3G): iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (3G): iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (2G): iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (3G): iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.2 (2G): iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (3G): iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (2G): iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (3G): iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (4G): iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (2G): iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (3G): iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (4G): iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.3.0 (3G): iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (4G): iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (3G): iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (4G): iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (3G): iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (4G): iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.3 (3G): iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (4G): iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.4 (3G): iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (4G): iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.5 (3G): iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (4G): iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (3G): iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4G): iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (3G): iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4G): iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.1.0 (3G): iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4G): iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.1 (3G): iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4G): iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (4G): iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 
6.0.0 (5G): iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw
6.0.1 (4G): iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 
6.0.1 (5G): iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw

 

iPad iOS Firmware Links


3.2.0: iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw
3.2.1: iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw
3.2.2: iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw
4.2.1: iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.3.0 (1): iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 1): iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 1): iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 1): iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 1): iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 1): iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (iPad 1): iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 Wi-Fi): Pad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 1): iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 1): iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 Unknown): iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (New iPad 2): iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3,4): iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw

 

Apple TV iOS Firmware Links


1.0.0: OS-dot-DMG 1.0.dmg
1.1.0: 2Z694-5248-45.dmg
2.0.0: 2Z694-5274-109.dmg
2.0.1: 2Z694-5387-25.dmg
2.0.2: 2Z694-5428-3.dmg
2.1.0: 2Z694-5485-1.dmg
2.2.0: 2Z694-5499.dmg
2:3:0: 2Z694-5573-24.dmg
2.3.1: 2Z694-5587-18.dmg
2.4.0: 2Z694-5660-029.dmg
3.0.0: 2Z694-5789-067.dmg
3.0.1: 2Z694-6004-003.dmg
3.0.2: 2Z694-6013-013.dmg
4.1.0: AppleTV2,1_4.1_M89_Restore.ipsw
4.2.0: AppleTV2,1_4.2_8C150_Restore.ipsw
4.2.1: AppleTV2,1_4.2.1_8C154_Restore.ipsw
4.3.0: AppleTV2,1_4.3_8F191m_Restore.ipsw
4.3.0 (Build 8F202): AppleTV2,1_4.3_8F202_Restore.ipsw
4.3.0 (Build 8F305): AppleTV2,1_4.3_8F305_Restore.ipsw
4.3.0 (Build 8F455): AppleTV2,1_4.3_8F455_Restore.ipsw
4.4.0: AppleTV2,1_4.4_9A334v_Restore.ipsw
4.4.1: AppleTV2,1_4.4.1_9A335a_Restore.ipsw
4.4.2: AppleTV2,1_4.4.2_9A336a_Restore.ipsw
4.4.3: AppleTV2,1_4.4.3_9A405l_Restore.ipsw
4.4.4: AppleTV2,1_4.4.4_9A406a_Restore.ipsw
5.0 (Apple TV 2G): AppleTV2,1_5.0_9B179b_Restore.ipsw
5.0 (Apple TV 3G): AppleTV3,1_5.0_9B179b_Restore.ipsw
5.0.1 (Apple TV 2G)AppleTV2,1_5.0_9B206f_Restore.ipsw
5.0.1 (Apple TV 3G): AppleTV3,1_5.0_9B206f_Restore.ipsw

အားလုံးအဆင့္ေျပၾကပါေစ

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......